שנת השלמה – סמסטר א'

 

 

להלן פירוט הנושאים העיקריים הכלולים בכל שיעור:

שיעור 1 – סקירת נושאים

בדיקות בקרה ובדיקות מבססות – הגדרת בדיקות בקרה ובדיקות מבססות.
גופים ופרסומים בארץ ובעולם.
חוק רואי חשבון, תשטו-1955.
פסיקה לרבות פסק דין הבנקאים – שאלה ופתרון מועצה.
רשימת מושגים ופירושם.
חוק החברות – סעיפים נבחרים.

תקן ביקורת 110- המטרות הכוללות של רואה החשבון.
תקן ביקורת 74 – תכנון הביקורת.
תקן ביקורת 93 – הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית.
תקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה-חשבון), תשלג-1973.
תקני ביקורת ודיווח + מידרג התשתית המקצועית בביקורת.

 

שיעור 2 – אזכור זהירות

תפקיד המבקר הפנימי.
אספה כללית – דירקטורים ודירקטורים חיצוניים.
דגימה – מצגת.
מערך שיעור – תקן 7, ניירות עבודה, חוק החברות.
תדריך – מסמכים המצויים ברשותו של רוח והנוגעים לעבודת ביקורת.
תדריך – שמירת מסמכים.
תדריך בדבר מכתב התקשרות בין רוח לרוח אחר.
תקן ביקורת 82 – ראיות ביקורת.
תקן ביקורת 83 – ראיות ביקורת – שיקולים נוספים.
תקן ביקורת 84 – אישורים חיצוניים.
תקן ביקורת 85 – דגימה בביקורת.
תקן ביקורת 91 – מכתב התקשרות לבצוע ביקורת.
תקן ביקורת 101 – תיעוד ביקורת.
תיקון 20 לחוק החברות.        

 

שיעור 3 – אזכור אתיקה מקצועית

כללי התנהגות של לשכת רוח.
מערך שיעור 6 – כללי התנהגות מקצועית + שאלה מסכמת.
פרסום מודעות – המותר והאסור – פרסום של לשכת רואי חשבון בישראל.
תדריך לכלל 16.
תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכה-1965.

 

שיעור 4 – אי תלות

אי תלות – רשות ניירות ערך.
אי תלות – תקנות רואי חשבון.
אי תלות השוואה.
הבהרה להחלטה משפטית מספר 105-18 בעניין אי תלות רוח המבקר בדבר סיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר.
מצגת בדבר השוואת עיקרי הנושאים בדבר עקרון אי התלות.
סוגיות בקשר עם יישום הבהרה להחלטה משפטית מספר 105-18.
סיכום SOX(בקרה פנימית- אי תלות) וPCAOB.
תרגול מסכם בנושא אי תלות – שאלה + פתרון.

 

שיעור 5 – העמקה בדוח רואה חשבון המבקר

דוח מבקר גולף 

תקני ביקורת והבהרות לתקני ביקורת בנושא.
 

שיעור 6 – המשך העמקה בדוח רואה חשבון המבקר

חוות דעת על דוחות כספיים של חברות למתן שירותים ובעלי מקצועות חופשיים
תרגולים שונים בנושא.

תקן ביקורת 72 – דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי
תרשים זרימה למסלול ביקורת

 

שיעור 7 – סקירת דוחות כספיים

כללי חשבונאות עיקריים ביישום דוכס ביניים
נסחים לדוגמא של דוח סקירה – תקינה בינל ותקינה ישראלית
סקירה של דוחות כספיים לתקופות ביניים FAQ 13
שאלות דוח סקירה – תרגול 1
תקן סקירה 1 – סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רוח המבקר של היישות

 

שיעור 8 – סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים – תרגול

חוברת שאלות מבחני מועצה פתרונות לפי חתך נושאים- תרגול מבחני ביניים (יסודות הביקורת וביקורת א')
טבלה המסכמת שינויים מהנוסח האחיד של דוח סקירה
קובץ שאלות קצרות מעודכן 
ריכוז שאלות של מושגים במבחני מועצה
תקן ביקורת 79 – נהלים אנליטיים
 

שיעור 9 – הסתמכות על רו"ח אחרים

תקן ביקורת 9 המשולב עם הבהרה 1 לתקן 9 – הסתמכות על מבקרים אחרים

נוסח לדוגמא של מכתב נוחות של חברת בת בביקורת
נוסח לדוגמא של פסקת הסתמכות על רוח אחרים – ביקורת וסקירה
סיכום תקן 9 עם תרגול

 

שיעור 10 – אירועים לאחר תאריך מאזן תלויות

הבהרה 1 לגד 11 – אירועים לאחר תאריך מאזן
התחייבויות תלויות סיכום
תקן ביקורת 100
תוכנית ביקורת – אירועים לאחר תאריך מאזן
תוכנית ביקורת תלויות
תקן חשבונאות 7

 

שיעור 11 – דוחות מיוחדים ודוחות בלתי מבוקרים

דוחות מיוחדים – סיכום
הצעה לתיקון תקן ביקורת 78
חוות דעת רואה חשבון בעניין העסק החי
נספח – נוסח לדוגמא של דוח מיוחד של רו"ח
תקן ביקורת 7 – דוחות מיוחדים של רואי חשבון
תקן ביקורת 70 – תיקון גילוי דעת 7 בדבר דוחות
תקן ביקורת 77 – ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך
תקן ביקורת 78 – התייחסות המבקר לדוחות כספיים
תקן ביקורת 8 – דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים
נוסח מוסכם מעודכן עם עריית תל אביב לעניין חוות דעת רוח על חלקים מהצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2012
תרגול דוח מיוחד ובלתי מבוקר – שאלה + פתרון

 

שיעור 12 – תרגול לקראת הבחינה

מבחנים שונים לתרגול מבחנים לסוף סמסטר א'- תרגול לבחינות סוף סמסטר א'.

 

שיעור 13- מוסכמות העסק החי

אפריקה ללא עסק חי 09
דווח IDB 2011 – עסק חי
דוח מבקרים ודוח סקירה- אפריקה ישראל כולל הפניית תשומת לב – עסק חי
הבהרה להנחיית גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון FAQ 17
החלטת אכיפה בביקורת 10-1 – עסק חי
החלטת אכיפה בביקורת 23.2- עסק חי
המשך דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי
הערת עסק חי דוחות 2012
הצעה לתקן ביקורת עסק חי
כתבות על חברות לסוגיית עסק חי
נייר עמדה יוני 2013 כשלים בנושא עסק חי
נייר עמדה מרץ 2013 כשלים בנושא עסק חי
סיכום פיננסית וביקורת- עסק חי
ערך בנושא כשלים של חברות ורואי חשבון מבקרים בבחינת מוסכמת ה'עסק החי
תרגול בנושא העסק החי

תקן ביקורת 58 – העסק החי – משולב עם הבהרה 1

 

שיעור 14 – בקרה פנימית אפקטיבית – ISOX- לימוד

ISOX סיכום, הנחיות רשות, כתבות
תקני ביקורת 103 ו-106
דוח רואה חשבון מבקר בהתאם לסעיף 9ב(ג) בתקנות FAQ(SOX) 2
דף לחלוקה 2-חווד רכיבי בקרה
ה-SOX עושה עלייה
השפעת השגת שליטה 1 בתאגיד אחר 2 במהלך שנת הדיווח FAQ(SOX) 1
ממצאיםבקשר עםיישוםלראשונהשל תקנה 9ב ותקנה 38ג לתקנות
עמדה משפטית מספר 199-9
תקן ביקורת 104 המעודכן (כולל תקני ביקורת 105,107 ו-109)- ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
תקנות ניירות ערך – הוראות ISOX

 

שיעור 15 -בקרה פנימית אפקטיבית – ISOX – תרגול

חוברת תרגול 2013
חוברת שאלות ISOX
שאלות מועצה – אפקטיביות הבקרה הפנימית

 

שיעור 16 – בקרה פנימית וסיכוני ביקורת

בקרה הפנימית – שאלה + פתרון
דף לחלוקה 1- אקסל סיכונים בביקורת
החלטת הרשות בעניין מהותיות 99-4 לקרוא את סעיף 2 להחלטה
הנחיית רשות ניירות ערך בנושא מהותיות
חורף 2010 שאלה 8
טבלה + מאמרים
שאלה בנושא בקרות פנימיות
שאלת מועצה + פתרון
תקן ביקורת 86 – מהותיות בביקורת
תקן ביקורת 98 – נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו

 

שיעור 17 – חוק הביקורת הפנימית

כתבה בטאון יוני 2009- עסקאות בעלי עניין
באור בעלי עניין וצדדים קשורים קב. גולף 2011
גילוי בדוח הדירקטוריון מבקר פנים
גילוי דעת 29
דרישת רשות נייע בקשר למבקר הפנימי
הגדרות בעל עניין ובעל שליטה
חוק הביקורת הפנימית
חורף 2007 – מבקר פנים
טבלת ההבדלים בין מבקר פנימי למבקר חיצוני
טבלת החזקות IDB
תקן ביקורת 52 – נוהלי ביקורת לגבי עיסקאות עם צדדים קשורים
תקן ביקורת 88 – התחשבות בעבודת הביקורת
תקן חשבונאות 23
תקנות ניירות ערך- דוחות כספיים – 39-42 (2)
תרגול ב.פנימית – שאלות + תשובות

 

שיעור 18- אחריותו החוקית של רו"ח (כולל אתיקה במס) ובקרת איכות

א.חוקית – חורף 2007 – שאלה 5
א.חוקית – חורף 2009 – שאלה 6
מאמר מביטאון דצמבר 2010
מאמר מביטאון אוגוסט 2007
מאמר מביטאון דצמבר 2010
מאמר מביטאון יולי 2011
בקרת איכות
המוסד לסקירת עמיתים סיכום- כתבות, בחינותופתרונות- קווים לסוקרים
המוסד לסקר עמיתים
הצהרת מנהלים לביקורת בסקירה- כולל תקן 21 ותקן סקירה 1
חוות דעת לדוגמה על דוח ההתאמה למס
חוזר מס הכנסה 01-2013
מכתב להנהלה לדוגמה
מתכונת למכתב להנהלה
נוסח לדוגמא של דוח התאמה למס
נושאים ברי דווח
פסד עמית נ אוס
פסק דין בעניין בחינת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה
קובץ כתבות בנושא אחריות רוח המבקר
קווים מנחים
תרגול בנושא.

תדריך אתיקה במס, חוות דעת לדוח ההתאמה

 

שיעור 19- ביקורת אמדנים והסתמכות על מומחים

הוראות הרשות לניירות ערך אומדנים חשבונאים + דוגמה
הצעה לנוהל פנייה לעורך דין
הצעה לתקן ביקורת – מכשירים פיננסים נגזרים
התדיינויות מקצועיות – מתוך תקן ביקורת 83
מאמר – הכר את המומחה (מאמר רשות)
נוסח לדוגמא למכתב לקוח לעורכי דין
נוסח פנייה לעוד – 2
סיכום – יועצים משפטיים
תרגול בנושא.

תקן ביקורת 81 – ביקורת אומדנים בחשבונאות
תקן ביקורת 96 – שימוש בעבודת מומחה
תקן ביקורת 97 – ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן
תקנות אי תלות- מומחים, יועצים שאינם רו"ח
תקציר נוהל פנייה לעו"ד

 

שיעור 20- טעויות, תרמיות ופעולות בלתי חוקיות

הצעה לתקן ביקורת – התייחסות לחוקים ותקנות בביקורת דוחות כספיים
הצעת חוק איסור הלבנת הון
טעויות ותרמיות – כתבות
כתבות הלבנת הון וסיכום.
תרגול בנושא

תקן 92

 

שיעור 21- ביקורת חקירתית

טבלת הבדלים – מבקר חיצוני, פנימי, חקירתי
כתבות בביקורת חקירתית
תרגול בנושא.

כתבה מסכמת – ביקורת חקירתית

 

 

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©