שנת השלמה – סמסטר ב'

 

הקבצים מסודרים לפי שיעורים, להורדה יש ללחוץ על הקישור.

 

קורס ביקורת ענפים

שיעור 1 – כללי, מלכ"רים

דוח כספי – בתי חולים
דוח כספי – עמותות
דוחות כספיים – דוח מילולי – קרן פנסיה דוחות כספיים
חוות דעת – בתי חולים
חוות דעת – עמותות
מבחן לדוגמה 1 בענפים ותקנות ניירות ערך
מצגת מרכזת קורס ביקורת בענפים

תרגול


שיעור 2 – מלכ"רים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות

חברת החשמל
דוגמאות לנוסח דוח רואי חשבון מבקר
חוות דעת ודוח סקירה – רשויות מקומיות
חוות דעת חברת חשמל 2009
נוסח דוח מבקרים והצערת מנהלים למשרדי ממשלה

תרגול

שיעור 3 – משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, קבלנים, מבקר המדינה

דוח כספי – קבלנים
דוחות כספיים ממשלת ישראל 2012
חוות דעת – קבלנים
קווים מנחים לרוח באיגוד
תרגול


שיעור 4 – קופות גמל, קרנות השתלמות, עסקים קטנים, חברות היי-טק

דוח המבקר – חברות הזנק
דוח כספי – אגודות שיתופיות
דוח כספי – קופות גמל
דוחות כספיים – חברות הזנק
הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים של קופות גמל
הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים של קופות גמל
חוות דעת – אגודות שיתופיות
חוות דעת – קופות גמל
נספח א' – סקירת הנהלה
נספח ב'- קופות גמל דוחות כספיים
פתרון לתרגול עסקים קטנים
שאלה לתרגול עסקים קטנים

תרגול

 

שיעור 5- בנקים, ביטוח, חתם וקרנות הון סיכון

banks 2010 – 1
דוח רבעון שלישי 2009- בנק הפועלים
דוח רואה החשבון המבקר – בקרה פנימית על דיווח כספי
חומר רקע להרצאה בבנקים, דוח שנתי 2009- בנק הפועלים (1)
מגדל רוח תקופתי 2009
תמצית דוחות כספיים ביניים 31.03.09

תרגול בנושא.

 

שיעור 6- קרנות נאמנות, בתי מלון, קרנות פנסיה

בקורת בענפים-דוחות כספיים של קרן נאמנות בשנת המעבר ניסויית
דוגמאות לחוות דעת – קרנות נאמנות
דוח כספי – בתי מלון
דוח כספי – קרנות נאמנות
דוח כספי מבטחים – קרן פנסיה
חוברת ענפים – 2012
חוות דעת – בתי מלון
חוות דעת – קרן פנסיה
פתרון מבחן לדוגמה 1 בענפים ותקנות ניירות ערך
מבחן ביניים 3 לדוגמא בנושא ענפים ומממ
מבחן לדוגמא 2 בניירות ערך וענפים
נספח ג' קרן פנסיה דוחות כספיים
פתרון מבחן ביניים 3 לדוגמא בנושא ענפים ומממ
קרן נאמנות 2009 עמ' 31
תרגול ענפים ושוק ההון פול שאלות ופתרונות

 

קורס ביקורת שוק ההון

שיעור 7

תקנות עריכת דוחות שנתיים
דוח תקופתי 2010 – שטראוס גרופ
הגילוי הנדרש טרם אימוץ לראשונה של מערכת התקנים החשבונאיים FAQ 20
צירוף דוחות כספיים נפרדים בדוחות כספיים הערוכים לפי FAQ 11
תגובת הלשכה – חלק א
תגובת הלשכה – חלק ב
תקנות ניירות ערך -תקנה 23 + הערכת שווי
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התשע- 2010

 

שיעור 8

דיווחים לרשויות
דוח מיידי
דוח תקופתי
דוח תקופתי2
חורף 2011 שאלה 5
סיכום ממשל תאגידי וקוד אתי + כתבות + הוראות חוק
קיץ 2007 שאלה 8
תקן ביקורת 76

 

שיעור 9

דוח דירקטוריון
גילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון בקשר עם ירידת FAQ 14
הגילוי הנדרש בדוח דירקטוריון לרבעון המסתיים ביום 30 FAQ 15
הגילוי הנדרש בדוח הדירקטוריון בנוגע להתחייבויות פיננסיות המיועדות כשווי FAQ 16
הצעה למידע כספי עתידי – חזוי
תקן ביקורת 75

 

שיעור 10

הבהרה לעניין דוחות כספיים שיצורפו לתשקיפים FAQ 8
הליכי אכיפה- רשות ניירות ערך סיכום וכתבות
הצעה לתקן ביקורת- מכתב הסכמה להכללת דוח רואה חשבון בתשקיף
פתרון  מבחן לדוגמה מס 2
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה)

סיכום דוחות כספיים של חברה פרטית

 

קורס ביקורת מערכות מידע [כולל שתי חוברות לימוד]

חוברת 1 – חוקים, מאמרים, תקצירים, ובחינות במממ
חוברת 2- תקני ביקורת לקורס ביקורת מערכות מידע

 

מרתון סוף שנת השלמה

תרגול בחינות מסכמות ממוסדות הלימוד ובחינות מועצה

חוברות עדכונים, מאמרים ומקבץ שאלות קצרות

חדש! חוברת עדכונים לבחינת המועצה קיץ 2016 (פורסם בחודש יולי 2016)

חוברת עידכונים מיקצועיים דצמבר 2016

חוברת יולי 2017 עדכונים מקצועיים

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©