banner03

אס אר איי ייעוץ הנה חברת ייעוץ ייחודית המתמחה בארגונים גדולים והשגת רווחיות בת-קיימא. שירותי הייעוץ מתייחסים להיבטים האסטרטגים, הכלכליים, הפיננסים, הניהוליים, התפעוליים, השיווקיים ועוד, תוך התייחסות לדרישות הרגולציה ההולכות וגוברות.

צוות היועצים בראשותו של ניר זיכלינסקי הנו בעל ניסיון בזירה העסקית והפיננסית הגלובלית. ניר זיכלינסקי מכהן כדירקטור בגופים גדולים במשק הישראלי, ומשלב ניסיון ארוך-טווח במערכת הבנקאית והמוסדית, כולל ליווי תהליכים בניהול סיכונים והיבטים רגולטוריים.

שירותי הייעוץ של SRI מסייעים ללקוחותינו ביצירת מומנטום עסקי-אסטרטגי מתמשך, תוך בחינת הסיכונים הכרוכים בפעולותיהם וצמצומם, ואיתור הזדמנויות עסקיות כדאיות בסביבה עסקית דינאמית ומשתנה. אנו שוקדים על מציאת הכלים הנחוצים ללקוחותינו למימוש שאיפותיהם העסקיות. כלים הטומנים בחובם ערכים מוספים להצלחת הארגון.

שירותי החברה כוללים בין היתר:

ניתוח עסקי

ניתוח מעמיק ומדוקדק לזיהוי היתרונות והחסרונות וגיבוש תכנית פעולה אשר תוציא אל הפועל את ההזדמנויות העסקיות ותוביל לרווחיות בת-קיימא. במסגרת זו נכללים בין ביתר: היבטים פיננסים, חשבונאיים, מימוניים, אשראי, גיוס אקוויטי, הנפקות ו/או שוק ההון כגון אג"ח, בדיקת נאותות עסקית, ועוד.

תכנית אסטרטגית

תכנית אסטרטגית משמשת להוצאת החזון העסקי הלכה למעשה, ומנהלת את פעילותו השוטפת של הארגון. זהו כלי המאפשר התייעלות עסקית ותפעולית מוצלחת לנוכח דילמות עסקיות עמן מנהלי החברה והיזמים נדרשים להתמודד.

ניתוח כלכלי

ניתוחים כלכליים על מגוון ההיבטים הכלולים בחוזים, חוות דעת, התקשרויות עם גורמי חוץ, הערכות שווי, עסקאות מיזוג ורכישה, ניתוח מודלים כלכליים והיבטים כלכליים ופיננסים בפרויקטים, ניתוח סיכונים אל מול תועלת לצורך קבלת החלטות על מידת הכדאיות הכלכלית בעסקאות, בפרויקטים ייחודיים ובשותפויות.

דוחות לאחריות חברתית

ליווי וייעוץ בהטמעת "תקן ישראלי 10000" לאחריות חברתית, עד לקבלת תו התקן ממכון התקנים הישראלי. כתיבת דוחות אחריות חברתית תאגידיים במסגרתם של תקנים מנחים בתחום כגון הנחיות GRI. במהלך הליווי תתבצע בחינת ההיבטים החברתיים והסביבתיים בהקשרם הפנים והחוץ ארגוני, על בסיס עקרונות SRI.

פיתוח עסקי

זיהוי הזדמנויות של עסקאות, שווקים, שותפים עסקיים, לקוחות, מוצרים ושירותים נוספים. מטרת הפיתוח העסקי היא להוביל את הארגון להתרחבות וצמיחה.

 

מודל שלושת השלבים העיקריים ב-SRI Consulting

3stages

 

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©