מיומנות פיננסית חשבונאית

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

היום יותר מתמיד דירקטורים ונושאי משרה נדרשים להבנה מעמיקה של היבטים חשבונאים ופיננסים של הגופים בהם הם משמשים כדירקטורים או נושאי משרה. דוחות כספיים הינם התחנה הראשונה בבחינת המצב הפיננסי כלכלי של התאגיד. אמנם הדוחות משקפים את מצבה של החברה עד לתאריך הנקוב בהם, קריאה והבנה נכונה של הדוחות יעניקו לדירקטור תמונת מצב ברורה על מצבה הפיננסי המדווח של החברה בתאריך הדוחות. כמו כן, בעזרת הכלים הנכונים יוכל הדירקטור לאתר אורות אדומים ולהתמודד עם הסיכונים שבדרך מבעוד מועד.

היקף הקורס:

קורס ערב / בוקר

50 שעות אקדמיות

מתוכן 5-4 שעות סדנה פעילה

באופן מעשי אינטנסיבי ושוטף, בחיי היום יום, הדירקטורים ונושאי המשרה בכל ארגון מנהלים סיכונים המשפיעים על הצלחת הארגון. ככל שניהול הסיכונים מותאם ומקצועי כך יעלו סיכויי ההצלחה של הארגון וככל שאלה לא ינוהלו היטב התממשותם של הסיכונים עלולה להוביל לקריסת הארגון. מכיוון שרשימת הסיכונים ארוכה, בקורס נדון בחלקה ובחלק מן הדרכים לניהולם מנקודת מבטו של הדירקטוריון ובעקרונות שכדאי לאמץ.
נרחיב ונעמיק בניהול סיכון האשראי שהוא אחד הסיכונים העיקריים והמהותיים להם חשופים גופים עסקיים. גופים עסקיים גם לווים, נוטלים אשראי, וגם מלווים או מעניקים אשראי ללקוחותיהם, כחלק מן הפעילות העסקית השגרתית שלהם. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לבניית אסטרטגיה סדורה לקביעת תיאבון סיכון האשראי של הארגון ולניהול סיכוני האשראי.
נדון בדרכים להבטחת קיומם של מנגנוני תמיכה ניהולית, מקצועית, תפעולית ואימוץ אמצעי בקרה ופיקוח נאותים בגוף העסקי לניהול סיכוני האשראי להם הוא חשוף.
זוהי חובתו של הדירקטוריון ובשל כך קיימת חשיבות רבה כי דירקטוריון של גוף עסקי יבטיח את קיומם של אסטרטגיה וכלי מדידה, ניהול ובקרה של סיכון האשראי. וכלים נאותים יאפשרו לאמוד את השווי הכלכלי והפיננסי של עסקת האשראי תוך כדי התהוותה, במהלך אישורה ובמהלך חייה עד לפירעונה. הדירקטוריון חייב לוודא שקיימת בחברה תשתית לניהול אשראי במצבי שגרה וגם במצבי משבר

הכשרה ייחודית זאת נועדה לצייד את המשתתפים בארגז כלים מקיף אשר יסייע בהתמודדות היומיומית עם האתגרים, כמו כן לתת משנה תוקף להצהרת דירקטור כי הינו בעל מומחיות פיננסית בהתאם לחוק החברות ״ארגז הכלים״ יכלול התייחסות לשלושת התחומים . לאורך הקורס יינתן דגש לנקודת ראותו ואחריותו של דירקטוריון, לשם הבנת הנושאים המוצגים ופיתוח יכולתו של הדירקטור לקבוע אסטרטגיה וכללי ניהול ובקרה. הקורס יקנה ידע בתחומים אלה:

חשבונאי
– הקניית יכולת קריאה, ניתוח ואיתור אורות אדומים בדוחות הכספיים

מימוני
– למידת אתגרי המימון בסביבה עסקית משתנה, לצד פיתוח כישורים ניהוליים ומיומנות להובלת תהליכי חוב בחברות וארגונים

ניהול סיכונים
– הכרה של משפחת הסיכונים לרבות הערכת הסיכון, הכנת החברה להתממשות של סיכונים קטנים וגדולים והתאוששת מהם. לצד הלימוד התאורטי לאורך הקורס ישולבו סימולציות וסדנאות מעשיות 

5 שנות ניהול בכיר / דירקטור מכהן / מועמד לכהונה

ליצירת קשר:

לפרטים נוספים והרשמה

המככלה SRI תעניק תעודת סיום לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות