קורס הערכת שווי

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

לצורך ביצוע של השקעות הון, או תהליכי מיזוג ורכישה של חברות, יש לערוך הערכת שווי של החברה או הנכס הפיננסי. תחום זה אינו מדע מדויק והוא מסתמך על מערכת שלמה של שיקולים כלכליים, חשבונאיים ועסקיים שהם דינמיים ומשתנים באופן תדיר. יש להעריך את רמות הסיכוי למול הסיכון שבהשקעה ולהבין את יכולות ההישרדות של החברה, האם תצמח או חלילה תפשוט את הרגל. בתחשיב הערכת שווי החברה מתבססים על סמך תוצאותיה וביצועי החברה בעבר ועל סמך נתונים אלו מבססים את התחזיות וההנחות לצורך ביצוע השווי.
לצורך ביצוע הערכת שווי חברה קיימות מספר שיטות תחשיב, על מנת להגיע לתוצאה מהימנה יש צורך בהכרות מעמיקה של התחום בו פועלת החברה או העסק , תנאי השוק , אשר משפיעים על ביצועי החברה, לאחר בדיקת פעילות החברה או העסק ותנאי השוק יש צורך להתאים את שיטת התחשיב לביצוע הערכת השווי.

היקף הקורס:

4 מפגשים שבועיים

5 שעות אקדמיות למפגש

20 שעות אקדמיות סה"כ

מטרת הקורס היא להקנות כלים בסיסיים וחיוניים לניתוח והבנת מצבן של חברות ועסקים, באמצעותם
יוכלו לאבחן את מצבן הפיננסי והעסקי של פירמות, להסיק מסקנות חשובות, להעריך את סיכויי התפתחותן ולהעריך את שוויין.
האמור לעיל יתבצע, בין היתר, בהתבסס על הדוחות הכספיים, המידע הנלווה להם, נתוני רקע ענפיים וכלכליים כתבות עיתונות רלוונטיות ועוד.
הקורס יספק, בין היתר, סימולציות שונות ותרחישיםמגוונים

ליצירת קשר:

לפרטים נוספים והרשמה

המככלה SRI תעניק תעודת סיום לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות