אנציקלופדיה לאחריות חברתית

חברות בעולם ובישראל אימצו אסטרטגיה של אחריות חברתית בעסקים ודיווח על אחריות זו כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית שלהן. הרינו מתכבדים להמציא לכם בזאת את האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי לכל העוסקים בנושא ולאלו שיעסקו בו.

האנציקלופדיה עוסקת בהיבטי אחריות חברתית בעסקים (Corporate Social Responsibility – CSR) בכלל התחומים כגון קשרי קהילה ופיתוח קהילתי כלכלי, סביבת העבודה בפירמה וזכויות עובדים, אתיקה בעסקים ועוד.

© כל הזכויות שמורות למשרד BDO זיו האפט 2006. כל כרכי האנציקלופדיה הזו נועדו למסירת מידע ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. ניתן לשכפל, להעתיק, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או אחר – כל חלק שהוא מהאנציקלופדיה, בתנאי שיצוין שמקורו ב-"האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי שפורסמה על ידי BDO זיו האפט, בעריכת וכתיבת רו"ח ניר זיכלינסקי ובכתיבתם של רו"ח לימור אברבוך, רו"ח איריס אלדר, רו"ח ירון אלעד ורו"ח איתי בר-נתן"