Disclaimer

עבור משקיעים
המידע הכלול באתר זה או מועבר על ידי המועדון, בדוא"ל, בווטסאפ או בכל אמצעי אחר, בין בכתב, בין בעל פה או בכל צורה אחרת, לרבות, אך לא רק, הצהרות, נתונים, מצגות וחומרים אחרים (להלן יחד:" המידע") הוא מידע סודי אשר נועד לחברי המועדון בלבד.
על חברי המועדון חל איסור חמור להעביר במישרין או בעקיפין את המידע לאדם אחר (יחיד או תאגיד), אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש של המועדון.
המידע שאותו מפרסם המועדון הוא המידע כפי שהועבר למועדון על ידי התאגידים עצמם. המועדון אינו עורך בדיקה עצמאית כלשהי של המידע ואין למועדון, לנושאי המשרה שלו, לעובדיו או לכל אדם אחר הפועל בשמו אחריות כלשהי לאמיתות המידע או לשלימותו. המשקיעים מתחייבים בזאת לשפות את המועדון ו/או את בעלי התפקידים במועדון בשל חבות כספית שתוטל עליהם, ככל שתוטל, לטובת כל אדם על פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר, מחמת שהיה במידע שהועבר למועדון על ידי המשקיעים פרט מטעה או/ו עקב הפרה של פסקה זו, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין שהוציאו המועדון או בעלי תפקידים במועדון או שחוייבו בהן בידי בית המשפט, בורר או מגשר בהליכים כאמור.
הדעות המובאות כאן נעשות בתום לב. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המידע עשוי לכלול מידע הצופה פני עתיד. מידע זה, מטבע הדברים מבוסס על הערכות ותחזיות שאין כל וודאות כי אכן יתקיימו.
המועדון מעביר לחבריו מידע כשירות בלבד. העברת המידע על ידי המועדון אינה מהווה הצעה או שידול להשקיע בתאגיד כלשהו.
המועדון ממליץ למשקיעים כי לפני קבלת החלטת השקעה, הם יקבלו ייעוץ מיועצים אשר ייעצו לכל משקיע בהתאם למאפיינים הייחודיים שלו.

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

עבור חברות
המועדון מעביר לחבריו את המידע המועבר על ידי התאגידים (הצהרות, נתונים, מצגות או כל נתון אחר) כפי שהוא.
המועדון דורש מחבריו לשמור על סודיות המידע ולא להעבירו לאחרים (תאגיד או יחיד) במישורין או בעקיפין , אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש של המועדון. . המידע שאותו מפרסם המועדון הוא המידע כפי שהועבר למועדון על ידי התאגידים עצמם. המועדון אינו עורך בדיקה עצמאית כלשהי של המידע ואין למועדון, לנושאי המשרה שלו, לעובדיו או לכל אדם אחר הפועל בשמו אחריות כלשהי לאמיתות המידע או לשלימותו. למועדון, לרבות לנושאי המשרה שלו, עובדיו או כל מי שפועל מטעמו (להלן: "בעלי תפקידים במועדון") לא תהיה אחריות כלשהי אם המידע יעבור גם למי שאינם חברי המועדון.
המועדון אינו עורך בדיקה עצמאית כלשהי של המידע המועבר לו על ידי התאגידים.
החברה מתחייבת בזאת לשפות את המועדון ו/או את בעלי התפקידים במועדון בשל חבות כספית שתוטל עליהם, ככל שתוטל, לטובת כל אדם על פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר, מחמת שהיה במידע שהועבר למועדון על ידי החברה פרט מטעה או/ו עקב הפרה של פסקה זו, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין שהוציאו המועדון או בעלי תפקידים במועדון או שחוייבו בהן בידי בית המשפט, בורר או מגשר בהליכים כאמור.

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

כללי

האמור לעיל לא יתפרש כמעניק זכויות כלשהן למידע.

המידע ניתן למשקיע או לחברות (להלן: "הצד השני") כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, לרבות ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose).

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה המועדון והגורמים הקשורים אליו, לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפי הצד השני או כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני או נסיבתי, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים או לדוגמא; הנובעים מ או קשורים בכל דרך במידע, לרבות שימושך בו או הסתמכות הצד השני עליו או על כל חלק ממנו או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, או פגם.