Disclaimer

עבור משקיעים
המידע הכלול באתר זה או מועבר על ידי המועדון בכל דרך אחרת, בדוא"ל בווטסאפ או בכל אמצעי אחר, בין בכתב, בין בעל פה או בכל צורה אחרת, לרבות, אך לא רק, הצהרות, נתונים, מצגות וחומרים אחרים (להלן יחד:" המידע") הוא מידע סודי אשר נועד לחברי המועדון בלבד.
על חברי המועדון חל איסור חמור להעביר את המידע לאדם אחר (יחיד או תאגיד), בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש של המועדון.
המידע שאותו מפרסם המועדון הוא המידע כפי שהועבר למועדון על ידי התאגידים עצמם. המועדון אינו עורך בדיקה עצמאית כלשהי של המידע ואין למועדון, לנושאי המשרה שלו, לעובדיו או לכל אדם אחר הפועל בשמו אחריות כלשהי לאמיתות המידע או לשלימותו.
הדעות המובאות כאן נעשות בתום לב ותוך הקפדה על הכנתן. מה הכוונה – המועדון ייתן המלצות? לדעתי אם נותן המלצות לא יכול באמת להסיר מעצמו אחראיות, גם אם יהיה כתוב בדיסקליימר.
הדיוק או השלמות של כל מידע הכלול באתר עשוי להכיל הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד, אלו משקפות את, הערכות צפיות, אמונות, כוונות או ציפיות לאירועים עתידיים, מבוססים על הנחות החברה בשלב זה בלבד, וכרוך בסיכונים ידועים ולא ידועים. הנחות, הערכות ותחזיות וגורמים אחרים עלולים לגרום שלחברה יהיו תוצאות, ביצועים או הישגים שונים מהותית מכל תוצאות עתידיות. המועדון, הדירקטורים, נושאי המשרה, עובדיו וסוכניו לא יישאו באחריות לשימוש והסתמכות על הדעות, ההערכות, התחזיות והממצאים המועברים. אם זה חלק מהמידע המועבר על ידי החברות, מדוע צריך התייחסות מיוחדת אליו? לדעתי מספיקה הפסקה הקודמת – שאין למועדון שום אחריות. אני הייתי מוחקת.
אם בכל זאת רוצים להשאיר כדאי לכתוב:
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המידע עשוי לכלול מידע הצופה פני עתיד. מידע זה, מטבע הדברים מבוסס על הערכות ותחזיות שאין כל וודאות כי אכן יתקיימו.
המועדון מעביר לחבריו מידע כשירות בלבד. העברת המידע על ידי המועדון אינה מהווה הצעה או שידול להשקיע בתאגיד כלשהו.
המועדון ממליץ למשקיעים כי לפני קבלת החלטת השקעה, הם יקבלו ייעוץ מיועצים אשר ייעצו לכל משקיע בהתאם למאפיינים הייחודיים שלו.

עבור חברות
המועדון מעביר לחבריו את המידע המועבר על ידי התאגידים (הצהרות, נתונים, מצגות או כל נתון אחר) כפי שהוא.
המועדון דורש מחבריו לשמור על סודיות המידע ולא להעבירו לאחרים, אלא לאחר קבלת הסכמה בכתב ומראש של המועדון, אך אין ביכולתו של המועדון לאכוף דרישה זו. לפיכך, למועדון, לרבות לנושאי המשרה שלו, עובדיו או כל מי שפועל מטעמו (להלן:"בעלי תפקידים במועדון") לא תהיה אחריות כלשהי אם המידע יעבור גם למי שאינם חיברי המועדון.
המועדון אינו עורך בדיקה עצמאית כלשהי של המידע המועבר לו על ידי התאגידים.
החברה מתחייבת בזאת לשפות את המועדון ו/או את בעלי התפקידים במועדון בשל חבות כספית שתוטל עליהם, ככל שתוטל, לטובת כל אדם על פי פסק דין, לרבות פסק דין שªיינתן בפשרה או פסק בורר, מחמת שהיה במידע שהועבר למועדון על ידי החברה פרט מטעה, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין שהוציאו המועדון או בעלי תפקידים במועדון או שחוייבו בהן בידי בית המשפט, בורר או מגשר בהליכים כאמור.