זיכלינסקי מארח

הערכות שווי

תאריך: 2.10.21

ניתוח דוחות כספיים

תאריך: 29.10.21

כלי הביקורות כאמצעי לשמירה על הממשל התאגידי

תאריך: 9.11.21

השקעה אחראית (ESG)

תאריך: 9.11.21

סדרת מפגשים

תאריך: 20.6.21